Školský poriadok

  Úvodné ustanovenia

 1. Školský poriadok upravuje práva a povinnosti Hudobnej akadémie Musicana, o.z. (ďalej aj „akadémia“ a „Musicana“) ako poskytovateľa hudobných kurzov na jednej strane, a odberateľa – žiaka na strane druhej. (ďalej aj „zmluvné strany“)
 2. Pod pojmom „žiak“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá sa prihlásila na hudobné kurzy akadémie. Ak ide o neplnoletú osobu, pre účely tohto školského poriadku sa pod pojmom žiak rozumie aj rodič – zákonný zástupca.
 3.  

  Vznik a zánik zmluvného vzťahu

 4. Zmluvný vzťah medzi akadémiou a žiakom vzniká:
  • a) podpisom Zmluvy o výučbe v písomnej forme
  • b) alebo konklúdentne – akceptovaním ponúknutého termínu výučby a zaplatením školného.
 5. Zmluvný vzťah zaniká uplynutím doby riadneho školského roku podľa harmonogramu štúdia. Ak žiak pokračuje v štúdiu aj počas letnej hudobnej školy, zmluvný vzťah sa predlžuje aj na toto obdobie. K predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu môže dôjsť na základe vzájomnej dohody alebo písomnou výpoveďou podľa ustanovení tohto Školského poriadku.
 6.  

  Harmonogram štúdia

 7. Výučba v Hudobnej akadémii Musicana prebieha celoročne, vrátane školských prázdnin a štátnych sviatkov. Výnimkou sú Vianoce (vrátane Nového roka) a Veľká noc, počas ktorých výučba neprebieha.
 8. Na Školský rok nadväzuje voliteľná Letná hudobná škola, ktorá trvá počas letných školských prázdnin a počas septembra až do začiatku ďalšieho školského roka.
 9.  

  Prihlásenie na kurz a záväzná rezervácia termínu

 10. Výučba prebieha podľa individuálneho študijného plánu, ktorý je zostavený pre každého žiaka osobitne. Preto je možné prihlasovať sa na kurzy priebežne počas celého roka. Avšak celoročný kurz môže Musicana zabezpečiť len pre žiakov, ktorí sa prihlásili vopred, pred začiatkom školského roka.
 11. Na základe záväznej prihlášky poradcovia študentov kontaktujú žiaka, pomôžu mu zvoliť si vhodný kurz, vyberú mu vhodného lektora a zarezervujú mu záväzný termín výučby. Musicana si vyhradzuje právo požadovať od žiaka nevratnú zálohu – zápisné. Zápisné sa po zaradení na kurz odpočíta od prvej splátky školného.
 12. Po dohodnutí záväzného termínu kurzu a pred samotným začatím kurzu je žiak povinný uhradiť školné za dohodnutý hudobný kurz a ak ho akadémia vyzve, tak aj uzavrieť Zmluvu o výučbe v písomnej forme.
 13.  

  Cena kurzov a platenie školného

 14. Žiak má možnosť zvoliť si frekvenciu splácania školného podľa cenníka: celoročne, polročne, trimestrálne alebo mesačne. Menšia frekvencia splácania je cenovo zvýhodnená. Cenník všetkých ponúkaných kurzov je zverejnený na webstránke http://www.musicana.sk/ a je k dispozícii v kontaktnej kancelárii. Pre priznanie zvýhodnenej ceny je rozhodujúci počet hodín predplatených v jednej splátke, nie počet splátok.
 15. Pre žiaka je záväzná tá cena, ktorú akceptoval pri záväznej rezervácii termínu kurzu. Zmluvné strany sa počas školského roka môžu dohodnúť na zmene frekvencie splácania.
 16. Prvú splátku školného je žiak povinný uhradiť najneskôr pred začatím kurzu. Každú ďalšiu splátku školného je povinný uhradiť najneskôr v deň, na ktorý je plánovaná posledná riadna hodina, prináležiaca k predchádzajúcej splátke, a to aj v prípade, ak ešte neboli nahradené všetky neuskutočnené hodiny. Musicana žiaka upozorní na blížiaci sa termín splatnosti každej splátky a vyzve ho na úhradu školného.
 17. Bez úhrady školného v plnej výške príslušnej splátky výučba žiakovi nebude poskytnutá.
 18.  

  Neuskutočnené hodiny

 19. Žiak je povinný navštevovať vyučovanie v riadnom dohodnutom vyučovacom čase.
 20. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, je povinný oznámiť to pracovníkom akadémie najneskôr 24 hodín vopred, a to telefonicky, SMS-kou, e-mailom, prostredníctvom kontaktného formulára na webstránke alebo osobne. V prípade iných foriem ospravedlnenia Musicana nemôže garantovať včasné prevzatie, spracovanie a tým pádom aj ospravedlnenie podľa školského poriadku.
 21. V prípade neúčasti žiaka, ktorá bola riadne a včas ospravedlnená, Hudobná akadémia poskytne žiakovi náhradný termín výučby alebo lekciu na samoštúdium v elektronickej forme. Ak žiak vymešká viac ako 1/4 plánovaných hodín, akadémia si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie ďalších náhrad.
 22. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní bez ospravedlnenia, alebo ak sa ospravedlní neskoro, nemá nárok na náhradu
 23. Ak sa vyučovanie neuskutoční z dôvodov na strane Hudobnej akadémie, akadémia je povinná informovať žiaka o zrušení plánovaného vyučovania vhodnou formou a poskytnúť mu hodinu v náhradnom termíne. Ak žiak vyslovene nepožiada o inú formu, oznámenie sa realizuje formou SMS. Musicana neručí za škody, ktoré vzniknú žiakovi, ak zmení alebo prestane používať svoje telefónne číslo a takúto zmenu akadémii neoznámi.
 24. Náhradné hodiny sa musia uskutočniť do 3 mesiacov (12 týždňov) odo dňa, v ktorom bola pôvodne plánovaná riadna vyučovacia hodina; inak nárok na náhradu zanikne. Všetky vyučovacie hodiny je nutné absolvovať v predplatenom období (do konca školského roka, do konca letnej hudobnej školy); prenášanie hodín do nasledujúceho obdobia nie je možné.
 25. Žiak je povinný poskytnúť pracovníkom akadémie potrebnú súčinnosť pri hľadaní vhodného náhradného termínu.
 26. V prípade dlhodobej preukázateľnej choroby alebo z iných vážnych dôvodov žiak môže požiadať o prerušenie štúdia a prenesenie predplatených hodín na neskoršie obdobie, keď bude môcť v kurze pokračovať.
 27.  

  Predčasné ukončenie kurzu a storno poplatky

 28. Hudobná akadémia poskytuje žiakom na začiatku kurzu štvortýždňovú skúšobnú dobu. Počas tohto obdobia žiak môže jednostranne odstúpiť od zmluvy a predčasne ukončiť kurz. V takom prípade akadémia vráti žiakovi alikvotnú čiastku zaplateného školného.
 29. Školné za neuskutočneného hodiny akadémia vracia iba v prípade, ak sa vyučovanie neuskutočnilo z dôvodov na strane akadémie a pre pretrvávajúce prekážky nie je možné ponúknuť žiakovi náhradný termín. Ak v prípade personálnych zmien Musicana ponúkne žiakovi kurz u iného lektora, nejde o pretrvávajúce prekážky a nárok na vrátenie školného nevzniká.
 30. Vo všetkých ostatných prípadoch sa zaplatené školné nevracia. Ak žiak predčasne ukončí štúdium alebo ak nevyčerpal svoje predplatené hodiny v plánovanom ani náhradnom termíne, nemá nárok na vrátanie školného.
 31. Ak žiak chce predčasne ukončiť kurz, je povinný oznámiť to akadémii 14 dní vopred. V takom prípade si akadémia nebude nárokovať úhradu ďalších splátok školného.
 32. V prípade predčasného ukončenia štúdia je žiak povinný absolvovať všetky predplatené hodiny do dňa predčasného ukončenia štúdia, v opačnom prípade nárok na náhradné hodiny zanikne. Musicana môže vo výnimočných prípadoch povoliť dočerpanie náhradných hodín aj po predčasnom ukončení štúdia, táto výnimka však nie je žiakom nárokovateľná. Žiak predčasným ukončením štúdia stráca nárok na rezerváciu svojho pôvodného termínu, Musicana má právo poskytnúť ho inému platiacemu žiakovi.
 33. Ak si žiak neplní svoje povinnosti, vyplývajúce zo školského poriadku, môže byť zo štúdia vylúčený. Za opodstatnené dôvody sa považuje najmä neuhradenie školného a opakovaná neúčasť na vyučovaní.
 34.  

  Reklamačný poriadok

 35. Nám v Hudobnej akadémii záleží na tom, aby sme všetkým žiakom poskytovali kvalitnú výučbu hudby. Napriek tejto snahe môžu nastať sporné situácie, s ktorými žiak alebo rodič nie je spokojný. V takom prípade odporúčame kontaktovať poradcov študentov, ktorí žiakovi v opodstatnených prípadoch radi vyhovejú a pomôžu problémovú situáciu vyriešiť.
 36. Ak žiak nie je spokojný s riešením vzniknutej situácie, môže sa obrátiť na manažéra Hudobnej akadémie, a to e-mailom na adrese manager@musicana.sk.
 37. Žiak je povinný podať podnet na riešenie problémovej situácie do 7 dní od jej vzniku. Vyriešenie situácie v prípade oneskoreného podania môže byť oneskorené alebo úplne nemožné a takýto podnet môže byť akadémiou odmietnutý.
 38. Ostatné náležitosti reklamácií sa riadia zákonom o ochrane spotrebiteľa a Občianskym zákonníkom.
 39.  

  Ochrana osobných údajov

 40. Hudobná akadémia Musicana spracováva osobné údaje žiakov výlučne v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie hudobného kurzu.
 41. Musicana sa zaväzuje rešpektovať súkromie žiakov, chrániť ich osobné údaje a nakladať s nimi v súlade s právnymi predpismi SR.
 42.  

  Záverečné ustanovenia

 43. Tento školský poriadok má charakter všeobecných obchodných podmienok.
 44. Ostatné náležitosti, neupravené v školskom poriadku, sa riadia Občianskym zákonníkom a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 45. Školský poriadok nadobúda platnosť dňom vydania a nahrádza školský poriadok platný v predchádzajúcom období.
 46. Aktuálny Školský poriadok je verejne prístupný na kontaktných miestach Hudobnej akadémie a na webstránke školy a je záväzný pre všetky právne vzťahy, ktoré vzniknú po jeho zverejnení.

Bratislava, 01.09.2018
Aktualizácia čl.22: 16.11.2019

Aktuality a novinky

Zápis na kurzy

Práve prebieha zápis na všetky naše kurzy. Prihlásiť sa môžete pomocou on-line prihlášky, telefonicky na tel.č. 0911 111 717 alebo osobne v pracovných dňoch počas otváracích hodín v kancelárii Musicany.

Nájdete nás na 2.poschodí v budove YMCA na Karpatskej ul.2 v Bratislave. (bývalé kino Dukla, v súčasnosti aj sídlo Randal Clubu a MMC)

Kontaktné údaje

Kontaktujte nás na tel. 0911 111 717 alebo na adrese skola@musicana.sk.