Browsing articles in "Akadémia"

Letná hudobná škola 2012

jún 8, 2012   //   by Musicana   //   Akadémia  //  Komentáre vypnuté na Letná hudobná škola 2012

Prihlasovanie na letnú hudobnú školu 2012 už nie je možné. Nech sa páči, pozrite si našu ponuku celoročných kurzov v školskom roku 2012/2013.

Školský poriadok

sep 12, 2011   //   by Musicana   //   Akadémia  //  Komentáre vypnuté na Školský poriadok

  Úvodné ustanovenia

 1. Školský poriadok upravuje práva a povinnosti Hudobnej akadémie Musicana, o.z. (ďalej aj „akadémia“ a „Musicana“) ako poskytovateľa hudobných kurzov na jednej strane, a odberateľa – žiaka na strane druhej. (ďalej aj „zmluvné strany“)
 2. Pod pojmom „žiak“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá sa prihlásila na hudobné kurzy akadémie. Ak ide o neplnoletú osobu, pre účely tohto školského poriadku sa pod pojmom žiak rozumie aj rodič – zákonný zástupca.
 3.  

  Vznik a zánik zmluvného vzťahu

 4. Zmluvný vzťah medzi akadémiou a žiakom vzniká:
  • a) podpisom Zmluvy o výučbe v písomnej forme
  • b) alebo konklúdentne – akceptovaním ponúknutého termínu výučby a zaplatením školného.
 5. Zmluvný vzťah zaniká uplynutím doby riadneho školského roku podľa harmonogramu štúdia. Ak žiak pokračuje v štúdiu aj počas letnej hudobnej školy, zmluvný vzťah sa predlžuje aj na toto obdobie. K predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu môže dôjsť na základe vzájomnej dohody alebo písomnou výpoveďou podľa ustanovení tohto Školského poriadku.
 6.  

  Harmonogram štúdia

 7. Výučba v Hudobnej akadémii Musicana prebieha celoročne, vrátane školských prázdnin a štátnych sviatkov. Výnimkou sú Vianoce (vrátane Nového roka) a Veľká noc, počas ktorých výučba neprebieha.
 8. Na Školský rok nadväzuje voliteľná Letná hudobná škola, ktorá trvá počas letných školských prázdnin a počas septembra až do začiatku ďalšieho školského roka.
 9.  

  Prihlásenie na kurz a záväzná rezervácia termínu

 10. Výučba prebieha podľa individuálneho študijného plánu, ktorý je zostavený pre každého žiaka osobitne. Preto je možné prihlasovať sa na kurzy priebežne počas celého roka. Avšak celoročný kurz môže Musicana zabezpečiť len pre žiakov, ktorí sa prihlásili vopred, pred začiatkom školského roka.
 11. Na základe záväznej prihlášky poradcovia študentov kontaktujú žiaka, pomôžu mu zvoliť si vhodný kurz, vyberú mu vhodného lektora a zarezervujú mu záväzný termín výučby. Musicana si vyhradzuje právo požadovať od žiaka nevratnú zálohu – zápisné. Zápisné sa po zaradení na kurz odpočíta od prvej splátky školného.
 12. Po dohodnutí záväzného termínu kurzu a pred samotným začatím kurzu je žiak povinný uhradiť školné za dohodnutý hudobný kurz a ak ho akadémia vyzve, tak aj uzavrieť Zmluvu o výučbe v písomnej forme.
 13.  

  Cena kurzov a platenie školného

 14. Žiak má možnosť zvoliť si frekvenciu splácania školného podľa cenníka: celoročne, polročne, trimestrálne alebo mesačne. Menšia frekvencia splácania je cenovo zvýhodnená. Cenník všetkých ponúkaných kurzov je zverejnený na webstránke http://www.musicana.sk/ a je k dispozícii v kontaktnej kancelárii. Pre priznanie zvýhodnenej ceny je rozhodujúci počet hodín predplatených v jednej splátke, nie počet splátok.
 15. Pre žiaka je záväzná tá cena, ktorú akceptoval pri záväznej rezervácii termínu kurzu. Zmluvné strany sa počas školského roka môžu dohodnúť na zmene frekvencie splácania.
 16. Prvú splátku školného je žiak povinný uhradiť najneskôr pred začatím kurzu. Každú ďalšiu splátku školného je povinný uhradiť najneskôr v deň, na ktorý je plánovaná posledná riadna hodina, prináležiaca k predchádzajúcej splátke, a to aj v prípade, ak ešte neboli nahradené všetky neuskutočnené hodiny. Musicana žiaka upozorní na blížiaci sa termín splatnosti každej splátky a vyzve ho na úhradu školného.
 17. Bez úhrady školného v plnej výške príslušnej splátky výučba žiakovi nebude poskytnutá.
 18.  

  Neuskutočnené hodiny

 19. Žiak je povinný navštevovať vyučovanie v riadnom dohodnutom vyučovacom čase.
 20. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, je povinný oznámiť to pracovníkom akadémie najneskôr 24 hodín vopred, a to telefonicky, SMS-kou, e-mailom, prostredníctvom kontaktného formulára na webstránke alebo osobne. V prípade iných foriem ospravedlnenia Musicana nemôže garantovať včasné prevzatie, spracovanie a tým pádom aj ospravedlnenie podľa školského poriadku.
 21. V prípade neúčasti žiaka, ktorá bola riadne a včas ospravedlnená, Hudobná akadémia poskytne žiakovi náhradný termín výučby alebo lekciu na samoštúdium v elektronickej forme. Ak žiak vymešká viac ako 1/4 plánovaných hodín, akadémia si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie ďalších náhrad.
 22. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní bez ospravedlnenia, alebo ak sa ospravedlní neskoro, nemá nárok na náhradu
 23. Ak sa vyučovanie neuskutoční z dôvodov na strane Hudobnej akadémie, akadémia je povinná informovať žiaka o zrušení plánovaného vyučovania vhodnou formou a poskytnúť mu hodinu v náhradnom termíne. Ak žiak vyslovene nepožiada o inú formu, oznámenie sa realizuje formou SMS. Musicana neručí za škody, ktoré vzniknú žiakovi, ak zmení alebo prestane používať svoje telefónne číslo a takúto zmenu akadémii neoznámi.
 24. Náhradné hodiny sa musia uskutočniť do 3 mesiacov (12 týždňov) odo dňa, v ktorom bola pôvodne plánovaná riadna vyučovacia hodina; inak nárok na náhradu zanikne. Všetky vyučovacie hodiny je nutné absolvovať v predplatenom období (do konca školského roka, do konca letnej hudobnej školy); prenášanie hodín do nasledujúceho obdobia nie je možné.
 25. Žiak je povinný poskytnúť pracovníkom akadémie potrebnú súčinnosť pri hľadaní vhodného náhradného termínu.
 26. V prípade dlhodobej preukázateľnej choroby alebo z iných vážnych dôvodov žiak môže požiadať o prerušenie štúdia a prenesenie predplatených hodín na neskoršie obdobie, keď bude môcť v kurze pokračovať.
 27.  

  Predčasné ukončenie kurzu a storno poplatky

 28. Hudobná akadémia poskytuje žiakom na začiatku kurzu štvortýždňovú skúšobnú dobu. Počas tohto obdobia žiak môže jednostranne odstúpiť od zmluvy a predčasne ukončiť kurz. V takom prípade akadémia vráti žiakovi alikvotnú čiastku zaplateného školného.
 29. Školné za neuskutočneného hodiny akadémia vracia iba v prípade, ak sa vyučovanie neuskutočnilo z dôvodov na strane akadémie a pre pretrvávajúce prekážky nie je možné ponúknuť žiakovi náhradný termín. Ak v prípade personálnych zmien Musicana ponúkne žiakovi kurz u iného lektora, nejde o pretrvávajúce prekážky a nárok na vrátenie školného nevzniká.
 30. Vo všetkých ostatných prípadoch sa zaplatené školné nevracia. Ak žiak predčasne ukončí štúdium alebo ak nevyčerpal svoje predplatené hodiny v plánovanom ani náhradnom termíne, nemá nárok na vrátanie školného.
 31. Ak žiak chce predčasne ukončiť kurz, je povinný oznámiť to akadémii 14 dní vopred. V takom prípade si akadémia nebude nárokovať úhradu ďalších splátok školného.
 32. V prípade predčasného ukončenia štúdia je žiak povinný absolvovať všetky predplatené hodiny do dňa predčasného ukončenia štúdia, v opačnom prípade nárok na náhradné hodiny zanikne. Musicana môže vo výnimočných prípadoch povoliť dočerpanie náhradných hodín aj po predčasnom ukončení štúdia, táto výnimka však nie je žiakom nárokovateľná. Žiak predčasným ukončením štúdia stráca nárok na rezerváciu svojho pôvodného termínu, Musicana má právo poskytnúť ho inému platiacemu žiakovi.
 33. Ak si žiak neplní svoje povinnosti, vyplývajúce zo školského poriadku, môže byť zo štúdia vylúčený. Za opodstatnené dôvody sa považuje najmä neuhradenie školného a opakovaná neúčasť na vyučovaní.
 34.  

  Reklamačný poriadok

 35. Nám v Hudobnej akadémii záleží na tom, aby sme všetkým žiakom poskytovali kvalitnú výučbu hudby. Napriek tejto snahe môžu nastať sporné situácie, s ktorými žiak alebo rodič nie je spokojný. V takom prípade odporúčame kontaktovať poradcov študentov, ktorí žiakovi v opodstatnených prípadoch radi vyhovejú a pomôžu problémovú situáciu vyriešiť.
 36. Ak žiak nie je spokojný s riešením vzniknutej situácie, môže sa obrátiť na manažéra Hudobnej akadémie, a to e-mailom na adrese manager@musicana.sk.
 37. Žiak je povinný podať podnet na riešenie problémovej situácie do 7 dní od jej vzniku. Vyriešenie situácie v prípade oneskoreného podania môže byť oneskorené alebo úplne nemožné a takýto podnet môže byť akadémiou odmietnutý.
 38. Ostatné náležitosti reklamácií sa riadia zákonom o ochrane spotrebiteľa a Občianskym zákonníkom.
 39.  

  Ochrana osobných údajov

 40. Hudobná akadémia Musicana spracováva osobné údaje žiakov výlučne v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie hudobného kurzu.
 41. Musicana sa zaväzuje rešpektovať súkromie žiakov, chrániť ich osobné údaje a nakladať s nimi v súlade s právnymi predpismi SR.
 42.  

  Záverečné ustanovenia

 43. Tento školský poriadok má charakter všeobecných obchodných podmienok.
 44. Ostatné náležitosti, neupravené v školskom poriadku, sa riadia Občianskym zákonníkom a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 45. Školský poriadok nadobúda platnosť dňom vydania a nahrádza školský poriadok platný v predchádzajúcom období.
 46. Aktuálny Školský poriadok je verejne prístupný na kontaktných miestach Hudobnej akadémie a na webstránke školy a je záväzný pre všetky právne vzťahy, ktoré vzniknú po jeho zverejnení.

Bratislava, 01.09.2018
Aktualizácia čl.22: 16.11.2019

Ako sa dostať do Musicany

sep 3, 2010   //   by Musicana   //   Akadémia  //  Komentáre vypnuté na Ako sa dostať do Musicany

Kde nás nájdete

Sídlime v Bratislave na Karpatskej ul.2 v budove „YMCA“.
(Pamätníci budovu poznajú ako bývalé kino Dukla, v súčasnosti v nej nájdete aj rockový klub Randál a MMC.)
Vôjdete do budovy hlavným vchodom, vyjdete najprv na 1.poschodie okolo recepcie so strážnou službou a potom ešte na 2.poschodie – naše priestory sa nachádzajú vľavo takmer na konci chodby.

budova YMCA

Otváracie hodiny našej kontaktnej kancelárie pre verejnosť:
pondelok – štvrtok: od 14:00 do 19:00
piatok: od 14:00 do 18:00
Ak chcete prísť v inom čase, prosíme, vopred si dohodnite termín stretnutia.

Mapa

Mapa ako sa k nám dostanete:

View Larger Map

Ako sa k nám dostanete verejnou dopravou

Zastávka Karpatská:
Autobusy č. 34; 61; 64; 74
Trolejbusy č. 201; 204; 209; 210
alebo
Zastávka Šancová – trolejbus č. 203

Výučba basgitary

sep 1, 2010   //   by Musicana   //   Akadémia, basgitara  //  Komentáre vypnuté na Výučba basgitary

Štýl výučby: Po zvládnutí základných prstových techník sa žiak môže ďalej venovať štýlu hry, ktorý má rád.

 • rocková basgitara
 • jazzová basgitara
 • metalová basgitara

Učitelia sa Vám okrem výuky budú snažiť poradiť aj v iných oblasiach ako napr:

 • ako si zbaliť káble po koncerte
 • techniky hry na basgitare – slap, tapping a pod.
 • aké zosilovače/combá budú najlepšie práve pre Vás
 • ako správne a efektívne cvičiť na nástroji a pod.

Hudobná teória: Je nám úplne jasné, že nie každý má rád hudobnú teóriu. Preto ju môžte v našej akadémii zredukovať na minimálnu možnú mieru. Ak budete chcieť hrať pri táboráku a nič viac, nikto Vás notami moriť nebude. Ak ale učiteľovi poviete, že Vás zaujíma napr. Pastorius, resp. že sa chcete venovať basgitare vážnejšie, tak sa teórii budete musieť venovať o niečo viac. Teória sa berie na hudobných príkladoch v konkrétnom hudobnom štýle. Ďalej sa dá potom študovať aplikovaná teória -> jazzová, rocková a pod.

Vek študenta: Učiť sa hrať na basgitare sa dá v každom veku. Samozrejme, ak už máte viac ako 35 rokov, pravdepodobne z Vás nevychováme koncertného majstra, ale svoje obľúbené hitovky Vás naučíme. Máme študentov od 7 do 60 rokov, takže neváhajte a splňte si svoj sen ešte dnes!

Učitelia:  Pri individuálnej výučbe Vám bude pridelený skúsený pódiový hráč s pedagogickou praxou, ktorý Vám rád zodpovie všetky Vaše zvedavé otázky ohľadne basgitary a všetkého, čo k tomu patrí.

Ako sa môžete zapísať: Zapísať na kurzy sa môžete priebežne počas celého roka, vyučuje sa aj počas prázdnin. Stačí, ak vyplníte prihlášku alebo zavoláte na tel. 0911 111 717, kde Vám náš poradca študentov poskytne ďaľšie informácie.

Vyučované nástroje

sep 1, 2010   //   by Musicana   //   Akadémia  //  Komentáre vypnuté na Vyučované nástroje

Vyučované nástroje v Hudobnej akadémii Musicana

 • gitara
 • basgitara
 • klavír, klávesy
 • bicie
 • spev

(rozklik, grafika)

Ako sa dostať do Musicana clubu v SD Nivy

sep 1, 2010   //   by Musicana   //   Akadémia  //  Komentáre vypnuté na Ako sa dostať do Musicana clubu v SD Nivy

Je nám ľúto, ale Hudobná akadémia Musicana už v SD Mlynské Nivy nepôsobí.

Cenník výučby

sep 1, 2010   //   by Musicana   //   Akadémia  //  Komentáre vypnuté na Cenník výučby

Ceny kurzov sa odvíjajú od zvoleného programu a frekvencie splácania – ak žiak uhradí školné na dlhšie časové obdobie vopred, získa ho za výhodnejšiu cenu.

Ceny školného platné pre Letnú hudobnú školu 2024

V súčasnosti ponúkame kurzy Letnej hudobnej školy, ktorá bude prebiehať počas letných mesiacov.

Cenník - akciové balíčky: Leto 2024 + školský rok 2024/2025

Akciový balíček:Letná hudobná škola 2023Školský rok 2023/2024Počet hodín spoluSadzbaSplátka školného:
Leto + celý školský rok10 vyuč. hod.36 vyuč. hod.46 vyuč. hod.18 €828 €
Leto + 1.polrok10 vyuč. hod.18 vyuč. hod.28 vyuč. hod.19 €532 €
Leto + jesenný trimester10 vyuč. hod.12 vyuč. hod.22 vyuč. hod.20 €440 €

Cenník - Letná hudobná škola 2024

Cenník Letnej hudobnej školypočet hodín sadzbasplátka školného:
Kurz Intenzívne leto1021210 €
Kurz Pohodové leto + Kurz Intenzívne leto pri platbe na splátky524120 €
Kurz Pohodové leto (minimálny počet hodín)42496 €

Ponuku kurzov na školský rok 2024/2025 zverejníme počas leta.

Ceny školného v školskom roku 2023/2024

Cenník výučby - kurz Jednohodinovka

Frekvencia splácaniaZákladná sadzbaPočet hodínCena splátkyPočet splátokCena celoročného kurzu
Ročná splátka19 €36684 €
1684 €
Polročná splátka19,50 €18351 €
2702 €
Trimestrálna splátka21 €12252 €
3756 €
4-týždňová (mesačná) splátka24,50 €498 €
9882 €

Cenník výučby - kurz Dvojhodinovka

Frekvencia splácaniaZákladná sadzbaPočet hodínCena splátkyPočet splátokCena celoročného kurzu
Ročná splátka19 €721368 €11368 €
Polročná splátka19,50 €36702 €21404 €
Trimestrálna splátka21 €24504 €31512 €
4-týždňová (mesačná) splátka24,50 €8196 €91764 €

Prečo máme takéto ceny?

 • Výučba je individuálna – na hodine ste len Vy a Váš lektor. Každý žiak má svoj individuálny študijný plán, ktorý mu zostavíme na základe jeho predchádzajúcich hudobných skúseností, podľa jeho preferencií a záujmov a s ohľadom na ciele, ktoré chce kurzom dosiahnuť.
 • Musicana počas celej doby svojej existencie nikdy nebola dotovaná štátom, nikdy sme nežiadali o príspevky z verejných rozpočtov. Naopak, zakladáme si na našej slobode. Vďaka tomu sa nemusíme prispôsobovať štátnym úradníkom, ani sa nemusíme uchádzať o priazeň lokálnych politikov. Prispôsobujeme sa len Vám – našim žiakom. Celú našu prevádzku financujeme len z Vášho školného.
 • Ďakujeme našim žiakom za priazeň a podporu! Musicana existuje len vďaka Vám a pre Vás.

Hudobné kurzy v Musicane.

sep 1, 2010   //   by Musicana   //   Akadémia  //  Komentáre vypnuté na Hudobné kurzy v Musicane.

Rozdelenie kurzov v Musicane

V Hudobnej akadémii Musicana ponúkame individuálne kurzy, kde je žiak so svojim lektorom na hodine sám. Avšak v prípade záujmu sa snažíme vyjsť žiakom v ústrety a umožniť im – ak sa to dá – aby na hodiny mohli chodiť spolu so svojimi kamarátmi, spolužiakmi, kolegami. Individuálne kurzy ponúkame v nasledovných odboroch:

Výučbu ponúkame pre všetky vekové kategórie. Rozdelenie kurzov podľa veku:

Výučba hry na bicie nástroje

sep 1, 2010   //   by Musicana   //   Akadémia, bicie  //  Komentáre vypnuté na Výučba hry na bicie nástroje

Od školského roka 2007/2008 sme otvorili dlho požadované a dopytované kurzy hry na bicie nástroje. Všetkých bubeníkov teda pripravujeme na hru v kapele,  nahrávacom štúdiu,  na veľké pódiá alebo na malé hudobné kluby.

Nebudeme vás učiť hrať klasickú hudbu, ale naši skúsení lektori vám ponúknu výučbu:

 • rockových bicích
 • jazzových bicích
 • funky + jazzrock bicích

Výučba je individuálna, v rámci hodiny preberiete techniku hry, potrebnú teóriu, praktické ukážky. Na prvej hodine si stanovíme spoločné ciele,  pozrieme sa na Vašu techniku a odstránime prípadné zlozvyky.

Tiež vám poradíme:

 • aké bicie nástroje potrebujete
 • aké činely si zakúpiť
 • potrebné paličky
 • správnu techniku cvičenia

ale aj praktické veci ako:

 • výber správnych bubeníckych blán
 • nákup vhodnej stoličky
 • ako cvičiť v paneláku alebo v rodinnom dome
 • ozvučenie bicích nástrojov
  na koncertoch
 • praktické rady pre hru v kapele

Voľné pracovné miesta

sep 1, 2010   //   by Musicana   //   Akadémia  //  Komentáre vypnuté na Voľné pracovné miesta

Vždy sa radi zoznámime s talentovanými hudobníkmi, ktorí majú pedagogické nadanie a perspektívne by mohli rozšíriť náš tím lektorov. Nehľadáme priemerných a znudených učiteľov. Máme záujem o entuziastických nadšencov hudby, ktorí veria, že hudba sa dá učiť pútavo a zaujímavo. Naša ponuka je platná počas celého roka.

Naše očakávania:

 • Očakávame, že uchádzač o prácu lektora v Musicane ovláda svoj hudobný nástroj a hudobnú teóriu na špičkovej úrovni. Doklad o hudobnom vzdelaní je až druhoradý, pretože diplom alebo vysvedčenie ešte z nikoho dobrého hudobníka neurobil. Samozrejme, formálne hudobné vzdelanie je výhodou, pretože absolvent má mať skutočne hlboké a systematické vedomosti zo svojho odboru.
 • Dobrý pedagóg je nielen majstrom vo svojom odbore, ale v prvom rade je schopný svoje vedomosti a skúsenosti odovzdať ďalej. Komunikatívnosť, zrozumiteľnosť a v neposlednom rade aj trpezlivosť so začiatočníkmi považujeme za nevyhnutné predpoklady úspešnej práce učiteľa.
 • Nekompromisne vyžadujeme zodpovednosť, dochvíľnosť a zodpovedné plnenie povinností.
 • Prácu s počítačom minimálne na užívateľskej úrovni považujeme za samozrejmosť. Prípadné skúsenosti s hudobníckym software je výhodou.

Naša ponuka:

 • Ponúkame vysokú mieru autorskej slobody pri voľbe metodiky, výbere didaktických prostriedkov a pri zostavovaní individuálnych študijných programov žiakov.
 • Mnoho našich lektorov aktívne koncertuje so svojimi kapelami. Počítame s takýmito aktivitami lektorov aj pri organizácii rozvrhu hodín.
 • Ponúkame zaujímavú a flexibilnú prácu, vhodnú aj pre aktívnych hudobníkov, študentov, i popri inom zamestnaní. Práca na plný úväzok je možná až po istom čase, keď lektor osvedčí svoje profesionálne i ľudské kvality.
 • Snažíme sa, aby sme mali minimum byrokracie, najmä v porovnaní so školami, ktoré musia vypĺňať množstvo štátom predpísaných tlačív.

Ak vás naša ponuka zaujala, napíšte nám na e-mailovú adresu praca@musicana.sk a predstavte sa.
Sme presvedčení, že dobrý lektor dokáže zaujať svojho žiaka. Preto aj my na osobný pohovor pozveme len tých uchádzačov, ktorí dokázali zaujať nás.

Stránky:«12345»

Aktuality a novinky

Zápis na kurzy

Práve prebieha zápis na všetky naše kurzy. Prihlásiť sa môžete pomocou on-line prihlášky, telefonicky na tel.č. 0911 111 717 alebo osobne v pracovných dňoch počas otváracích hodín v kancelárii Musicany.

Nájdete nás na 2.poschodí v budove YMCA na Karpatskej ul.2 v Bratislave. (bývalé kino Dukla, v súčasnosti aj sídlo Randal Clubu a MMC)

Kontaktné údaje

Kontaktujte nás na tel. 0911 111 717 alebo na adrese skola@musicana.sk.